مهارت همدلی

تلاش برای فهم موقعیت زندگی‌ دیگران و زمینه سازی برای پذیرش خود در میان دیگران بخشی از مهارت زندگی‌ است.

هر جا که به هم یاری و مشارکت افراد نیاز باشد، هم دلی موتور محرکه این حرکات خواهد شد و کارآیی رفتارها را مضاعف خواهد نمود.

افراد تنها در زمانی میتوانند به هم دیگر کمک کنند که عواطف و تجربه‌های دیگران را دریابند، دوستانی که در روابط خود با دیگران احساس رشد میکنند هنگامی به این امر واقف خواهند شد که بدانند دوستشان چه احساساتی دارد.

هر گاه عضوی از جامعه انتظار آن را داشته باشد که دیگران او را با تمام ویژگیها و خصلت‌ها بپذیرند، خودش هم باید قادر به فهم عقاید، باورها واحساس دیگران باشد.

متأسفانه نداشتن مهارت در هم دلی و توجه نکردن به مجموعه فضای شناختی و عاطفی دیگران سرچشمه بدفهمی های فردی‌ و بدتر از آن خصومت‌های نژادی است، فقدان هم دلی در جوانان و نوجوانان باعث متوصل شدن به روش‌های انحرافی بیان خویشتن میشود به گونه ای که گاهی در تضاد با ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی قرار میگیرد.

مهارت همدلی

 نقش همدلی در فهم زندگی‌

هم دلی یا هم حسی به معنی تلاش برای فهم موقعیت زندگی‌ دیگران است.

درک و پذیرش دیگران، یعنی همان افرادی که با ما تفاوت بسیار دارند، بخشی از مهارت هم دلی است. بهبود روابط اجتماعی، مثلا در موقعیت‌های فرهنگی و قومی، از مهارت‌های زندگی‌ امروز است و بدون آن، هر لحظه ممکن است کینه‌ها و خصومت‌های افراد، نسبت به یکدیگر تشدید شود.

از آن جا که زندگی‌ جمعی، به ویژه در عصر حاضر، به هم یاری و مشارکت نیاز دارد، لازم است با تقویت هم دلی در افراد، آنان را به سوی تجربه رفتارهای جمعی مفید هدایت کنیم.