دبیر انجمن علمی روان شناسان صنعتی و سازمانی استان اصفهان 

عضو هیأت اجرایی اولین کنگره سراسری بزه دیدگان دنیای کار 1385

مدیر مسؤل فصلنامه تخصصی‌رویکرد (اولین مجله تخصصی دانشجویی روان شناسی صنعتی و سازمانی در ایران) 1384-1385

عضو هیئت اجرایی اولین کنگره دو سالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران-اصفهان(1387)

مدیر اجرایی دومین کنگره ی دوسالانه ی روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران(1389)

مدیر اجرایی سومین کنگره دو سالانه ی روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران- اهواز (1391)

مدیر هماهنگی اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران  (139۱)

عضو کمیته اجرایی دومین کنگره روان‌شناسی اجتماعی ایران (1392)

مدیر داخلی مرکز مطالعات صنعتی و سازمانی ره آورد آفتاب(1386-1390)