سرترالین (Sertraline)  یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده‌های بازجذب سروتونین است که استفاده از آن برای درمان افسردگی، اختلال وسواسی جبری، اختلال هراس، فوبیای اجتماعی، اختلال ناخوشی پیش از قاعدگی و اختلال استرس پس از سانحه پذیرفته شده‌است.

سرترالین در سال ۲۰۱۳ با تجویز بیش از ۴۱ میلیون نسخه پرمصرف‌ترین داروی ضدافسردگی و دومین داروی پرمصرف روانپزشکی پس از آلپرازولام در ایالات متحده بوده‌است.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

ﻧﺎم ﺗﺠﺎری :U.S.

zoloft

Apo-setraline

Co- setraline

Dom- setraline

Gd- setraline

Mylan- setraline

Nu- setraline

PHL – setraline

Pms- setraline

Ratio- setraline

Riva- setraline

sandoz setraline

teva- setraline

گروه دارویی-درمانی:

آﻧﺘﻲ دﭘﺮﺳﺎﻧﺖ: SSRIs

اشکال دارویی:

آسنترا قرص 50 سرترالین
سرترالین قرص 100 م گ
سرترالین هگزال قرص 100 سرترالین
سرترالین 50م.گ قرص ایرانی (عبیدی )
آسنترا قرص 100 سرترالین
زولفت قرص 50 سرترالین
سرترالین هگزال قرص 50 م گ سرترالین
سرترالین 100 م.گ قرص عبیدی
سرترالین فایزر قرص 100 سرترالین
سرترالین قرص 50 م گ
زولفت قرص 100 سرترالین
سرترالین 50م.گ قرص باختر بیوشیمی

سرترالین ۱۰۰