ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن سرترالین و چاقی

ﺗﺄﺛﻴﺮ SSRI ﺑﺮ وزن ﺑﻪ داروی ﺧﺎص ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه و ﻃـﻮل درﻣـﺎن ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد.

درﻣـﺎن ﻛﻮﺗـﺎه ﻣﺪت ﺑﺮای دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎ SSRI اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﻛﻢ ﻳﺎ ﺑـﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ وزن اﺳـﺖ.

اﻣـﺎ، درﻣـﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴﺴـﺖ.

درﻣـﺎن ﺑـﺎ SSRI ﺑـﺮای ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﻮارض دارو اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﺑﻬﺒـﻮدی اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ.

ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ Fluoxetine در ﺧـﺎﻧﻮاده SSRI ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و Paroxetine ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ۶ ﺗﺎ ۳۰ ﻣﺎه ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ:

Fluoxetine ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻲﺷﻮد،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻛـﺎﻫﺶ۰/۲ درﺻـﺪ در وزن ﺑﺪن در اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ۰/۹ درﺻﺪی اﺳﺖ.

ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﺿــﺎﻓﻪ وزن ۳ ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم را ﺑــﺎ Fluoxetine در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑــﺎ ۳٫۲ ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم ﺑــﺎ placebo را ﻧﺸﺎن داد.

Citalopram ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن از ۰ ﺗﺎ ۲/۵ درﺻﺪ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن ﻣﻲﺷﻮد.

Fluvoxamine ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ۲/۶ درﺻﺪی وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن ﻣﻲﺷﻮد.

Paroxetine ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ۶ درﺻﺪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣـﻲﺷـﻮد، از ۱/۶ ﺗـﺎ ۳/۶ درﺻـﺪ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن.

Sertraline ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ وزن ۱ ﺗﺎ ۱٫۶ درﺻﺪی وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن ﻣﻲﺷﻮد، ﻳﻚ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ،ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﺿـﺎﻓﻪ وزن ۱٫۵ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم را ﺑـﺎ Sertraline در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن ۱٫۸ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ placebo را ﻧﺸﺎن داد.

اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ دارﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ.

ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺸـﺪه ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف SSRI ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﻣﺮوری ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻃﻲ درﻣﺎن ﺑﺎ SSRI ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑﻬﺒـﻮدی، اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻬﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﮔﻴﺮﻧـﺪه Serotonin 2C ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺑـﻪ ﻋﻼوه، اﺿﺎﻓﻪ وزن در درﻣﺎن ﺑﺎ SSRI ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺷﺘﻬﺎی ﻛﻢ در اﺑﺘﺪای درﻣﺎن اﺳﺖ.

اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑـﺎ SSRI ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز دﻳﺎﺑـﺖ ﺷـﻮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷﺒﻜﻪای ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﺎران اﻓﺴﺮده ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از دوزﻫـﺎی ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗـﺎ ﺑـﺎﻻی SSRI ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ۲۴ ﻣﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺧﻄﺮ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ دﻳﺎﺑـﺖ، در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدن از ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﻄـﺮ در Paroxetine ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای SSRI ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ Paroxetine ﺑﺎﺷﺪ.

 

سرترالین و چاقی