اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ یک داروی ضد جنون است که مواد شیمیایی در مغز را که مسبب این بیماری روانی هستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

الانزاپین برای درمان نشانه‌های بیماری‌های روانی مانند اسکیزوفرنی (شیزوفرنی) و اختلال دوقطبی (افسردگی شیدایی) در کودکان و بزرگ‌سالان که حداقل ۱۳ سال سن دارند، استفاده می‌شود.

الانزاپین گاهی اوقات همراه با دیگر داروهای آنتی سایکوتیک (ضد جنون) یا داروهای ضدافسردگی استفاده می‌شود.

 الانزاپین ۲.۵

گروه دارویی-درمانی:

ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ، آﺗﻴﭙﻴﻜﺎل

اشکال دارویی ۲.۵:

Film Coated Tablet: ۲.۵mg

Film Coated Tablet: 5mg

اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ (Olanzapine) ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺮص روﻛﺶ دار، ﻗﺮصﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﻮﻧﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻮﺗـﺎه اﺛـﺮ وﺟﻮد دارد. olanzapine ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد دارد.