وبلاگ سلامت روان

وبلاگ سلامت روان

۲۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

کلونازپام در بارداری

عوارض جانبی کلونازپام در بارداری :

Clonazepam باعث خواب آلودگی شدید که بیشتر در اوایل دوره مصرف می‌باشد.

مصرف کلونازپام با داروهای خواب‌آور و آرامبخش ممکن است باعث مرگ ناگهانی در خواب شود. همچنین شل‌کننده‌های عضلات، داروهای پارکینسون، داروهای ضدافسردگی، سایر داروهای ضدتشنج، مکمل‌ها و ویتامین‌ها، داروهای گیاهی و سنتی و الکل و … می‌توانند با کلونازپام تداخل ایجاد کنند.

در زمان تجویز کلونازپام تمام داروهای مصرفی خود را به پزشک اطلاع دهید.

موارد منع مصرف و احتیاط کلونازپام در بارداری :

در بیماری‌های کبدی از موارد کنترااندیکاسیون داروست.

مصرف در بارداری و شیردهی:

Clonazepam در شیر ترشح می‌شود و مصرف آن توصیه نمی‌شود. در زمان بارداری نیز در صورت لزوم و با احتیاط مصرف شود.

توجهات پزشکی پرستاری / آموزش به بیمار خانواده:

  1. از انجام فعالیت‌های حساس و خطرناک خودداری شود.
  2. رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎرداری: D
  3. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت :CBC، آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻛﺒﺪی، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮای ﺧـﻮاب آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﻔـﺮط، دﭘﺮﺳـﻴﻮن ﺗﻨﻔﺴـﻲ، رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ، اﻓﻜﺎر ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎری)

 

۰۹ شهریور ۹۸ ، ۰۴:۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰

کلومیپرامین

کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین
کلومیپرامین

۰۵ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۱۹ موافقین ۰ مخالفین ۰

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28)

فــرم ۲۸ ســؤالی پرسشــنامه ســلامت روانــی توســط گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۹؛ به نقل از تقـوی )، از طریـق اجرای روش تحلیل عاملی بر روی فـرم بلنـد آن طراحـی شده است.

سؤال های این پرسشـنامه بـه بررسـی وضـعیت روانی فرد در یک ماهه اخیر می پردازد و شامل نشانه هـا یی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده است که بر موقعیت اینجـا و اکنـون تأکیـد دارد.

پرسشنامه سلامت عمومی

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

 گلدبرگ و ویلیامز در ۱۹۸۸ پایایی به روش دو نیمه کردن بـرای ایـن پرسشنامه را که توسـط ۸۵۳ نفـر تکمیـل شـده بـود ۹۵/۰ گزارش کردند.

چان (۱۹۸۵) پس از اجرای پرسشـنامه بـر روی ۷۲ دانشجو در هنگ کنگ، ضریب همسـانی درونـی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفـای کرونبـاخ ۰/۹۳ گـزارش کـرد.

رابینســون و پـرایس(۱۹۸۶) از ۱۰۳ بیمار کـه قـبلاً سـکته قلبـی کـرده بودنـد خواستند که در دو نوبت به فاصله ۸ ماه، پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل کنند. تحلیل نتایج، ضریب پایایی ۹۰ /۰ را به دست داد.

منبع:

Goldberg, David; Hillier, Valerie (1979). “A scaled version of the General Health Questionnaire”. Psychological Medicine. Cambridge Univ Press. 9 (01): 139–145

۰۴ شهریور ۹۸ ، ۲۲:۲۰ موافقین ۰ مخالفین ۰

ایمی پرامین ۱۰

ایمی پرامین یکی از داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای است که برای درمان برخی دیگر از اختلالات روانی همچون اختلال هراس، فوبی اجتماعی، دردهای عصبی و همچنین در مقدار کم برای کنترل شب ادراری (شب‌میزی) در کودکان بزرگتر از ۶ سال به‌کار می‌رود.

ایمی پرامین دارویی از دسته ی ضد افسردگی های سه حلقه ای می باشد و معمولاً برای درمان افسردگی در بزرگسالان تجویز می شود.این دارو همچنین در درمان شب ادراری در کودکان و موارد دیگری که مربوط به افسردگی نمی باشند هم استفاده دارد .
علت اصلی بروز افسردگی ناشناخته است اما هدف از درمان دارو همراه با مشاوره درمانی برطرف کردن علائم افسردگی نظیر خلق پایین، بی حالی،نداشتن انگیزه، افکار خطرناک ،اختلالات خواب و کاهش اشتها و…جهت رساندن فعالیت و عملکرد روزانه ی فرد به سطح طبیعی، می باشد.
داروهایی مانند ایمی پرامین می توانند به برطرف نمودن علائم افسردگی مانند کم خوابی یا کمبود اشتها کمک قابل توجهی کنند.

ایمی پرامین ۱۰

ب) شب ادراری کودکان.
کودکان شش ساله و بزرگتر: از راه خوراکی، مقدار mg/day 75-25 یک ساعت قبل از خواب مصرف می‌شود.

عوارض جانبی:

خواب آلودگی، سرگیجه، خشکی دهان، یبوست، تاری دید

داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺣﻠﻘـﻪای، ﻋﻮارﺿـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ دوز دارو دارﻧـﺪ.

اﻳـﻦ داروﻫـﺎ وﺳـﻴﻊ اﻟﻄﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻌﺎدل زﻳﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ اﻓﺴـﺮدﮔﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

داروﻫﺎی ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪای ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻲ، ﻫﻴﺴـﺘﺎﻣﻴﻨﻲ و آﻟﻔـﺎ – آدرﻧﺮژﻳــﻚ را ﻣﺴــﺪود ﻣــﻲﻛﻨﻨــﺪ و ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﺸــﻜﻼت ﻗﻠﺒــﻲ، ﻋــﻮارض آﻧﺘــﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳــﻚ، آﻧﺘــﻲ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻨﻲ، ﻛﺎﻫﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ، اﺧﺘﻼل ﺟﻨﺴﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳـﻖ و ﺗﻮﻣـﻮر ﻣـﻲﺷـﻮد.

اﻳـﻦ ﻋـﻮارض داروﻫﺎی ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪای ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ را ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪهﻫـﺎی اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ (SSRI) و دﻳﮕﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

۰۲ شهریور ۹۸ ، ۲۲:۲۷ موافقین ۰ مخالفین ۰

تفاوت رنگ خون پریود و بکارت

به غیر از پاره شدن پرده بکارت، در حین مقاربت جنسی، می تواند دلایل دیگری هم  وجود داشته باشد. یکی پارگی کوچک اطراف واژن، برای مثال، می تواند یکی از دلایل باشد. حدود یک تا سه روز بعد از رابطه جنسی پارگی زخم میتواند التیام یابد. باید مراقب بود، سعی کنید با استفاده از روان کننده های سیلیکونی برای کاهش اصطکاک که شانس پارگی را کاهش دهد و در نتیجه جلوگیری از خونریزی بیشترشود. خونریزی در حین و یا پس از مقاربت می تواند نشانه برخی از عفونت جنسی (مقاربتی) که باعث التهاب یا التهاب اندام های تناسلی ست .خونریزی ناشی از STI،  ممکن است در یک رابطه جنسی رخ دهد.

خونریزی در حین نزدیکی جنسب می تواند بعد از هیسترکتومی با توجه به عللی مانند عفونت دستگاه ادراری رخ دهد.  خونریزی در حین مقاربت جنسی در زمان حاملگی ممکن است به دلیل گردن رحم حساس و لطیف رخ دهد. همچنین، گاهی اوقات، خونریزی در حین و پس از مقاربت ممکن است بدلیل دوره قاعدگی بعد و قبل ان رخ دهد.گاهی اوقات، در آخرین روز از دوره قاعدگی و پریود  خود، اگر شما در مقاربت جنسی درگیرهستید، ممکن است خونریزی ببینید.خونریزی در حین و یا در برخی موارد پس از مقاربت، ممکن است به علت رشد خوش خیم در رحم باشد. بنابراین مهم است که شما هر نوع خونریزی واژینال را به اطلاع پزشکتان برسانید. زیرا که فیبروئید و پولیپ نمی تواند خود به خود تشخیص داده شود.

تفاوت رنگ خون پریود و بکارت

۰۲ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۳۰ موافقین ۰ مخالفین ۰

عکس پرده بکارت

عکس پرده بکارت

پرده بکارت ، غشاء البکارة ، هایمن،hymen، به زبان لاتین برگرفته از نام الهه عروسی در فرهنگ یونان باستان است. در  زبان فارسی بکارت به مفهوم دوشیزه بودن ، دختری و تازگی استفاده می شود.بکارت در اصطلاح پزشکی به انواع پرده ها گفته می شود. از جمله پرده یا غشایی که قلب را احاطه می کند ولی به دلیل کاربرد بیشتر آن در غشای واژن ، این واژه ، معادلی برای پردهبکارت واژن جا افتاده است.

اما در اصطلاح عموم، پرده بکارت به بافت یا غشای نازکی می گویند که از جنس مخاطی است و ورودی مهبل زن را به صورت ناقص می پوشاند.

۰۲ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۰۶ موافقین ۰ مخالفین ۰

عکس زیباترین دستگاه تناسلی زن

عکس زیباترین دستگاه تناسلی زندکترمحمدرضا صفری‌نژاد، رئیس انجمن علمی سلامت خانواده ایران و استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش در پاسخ به فردی که در نامه‌ای پرسیده بود: «…من 38 ساله هستم اما اندام تناسلی ام رشد نکرده و در وضعیت کودکی باقی مانده است؛ در حالت نعوظ 4 سانتی متر است و زمانی که از این حالت خارج می شود، مانند آلت یک نوزاد است.

آیا برای بیماری من درمانی وجود دارد؟ من به پزشکان زیادی مراجعه کرده ام که برخی دارو تجویز کرده اند و برخی گفته اند وزن کم کن و برخی گفته اند جراحی کن! بارها داروهایی مصرف کرده ام که ثمربخش نبوده و دستگاه های توانبخشی ای هم که اکنون وجود دارند برایم قابل استفاده نیستند. لطفا راهنمایی ام کنید… »، اینگونه پاسخ داد: با توجه به شرح حالی که این خواننده گرامی ارائه کرده اند، به نظر می رسد که دچار کوچکی واقعی آلت تناسلی هستند ولی متاسفانه خیلی دیر نسبت به درمان مشکل خود اقدام کرده‌اند.

در یک دهه اخیر، بسیاری از مردان درباره اندازه آلت تناسلی خود اظهار نگرانی می‌کنند و کم نیستند والدین پسربچه هایی که آنها نیز همین نگرانی را دارند.

اندام های جنسی داخلی مردان: 1. بیضه ها، 2. اپیدیدیم، 3. لوله های اسپرم، 4. پروستات، 5. کیسه های منی

عکس زیباترین دستگاه تناسلی زن

۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۵۹ موافقین ۰ مخالفین ۰

فنی توئین پماد

فنی توئین (Phenytoin) از رده‌ی داروهای ضد صرع است و ظاهراً با اثر بر کانالهای سدیمی غشا و غیرفعال‌سازی آنها عمل می‌کند و بر ورود سدیم و ایجاد پتانسیل عمل مؤثر است.

فنی توئین پماد

 فنی توئین مانند سایر مشتقات هیدانتوئین غشاهای سلولهای عصبی را تثبیت کرده و فعالیت تشنجی را با افزایش خروج یا کاهش ورود یونهای سدیم از غشاهای سلولی در قشر حرکتی مغز طی تولید تکانه های عصبی محدود می کند.

فنی توئین با طبیعی کردن ورود سدیم به رشته های پورکنژ در بیماران دچار آریتمی های ناشی از دیژیتال ، اثر ضد آریتمی خود را اعمال می کند.

این دارو برای کنترل حملات تشنجی تونیک – کلونیک و پارشیال به کار می رود.

۰۱ شهریور ۹۸ ، ۲۳:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰

لیتیوم کربنات

لیتیوم برای تثبت کردن حالت خلقی به کار می رود اما چگونگی عملکرد این داور هنوز مشخص نشده است.

از لیتیوم برای درمان اختلالاتی مانند افسردگی، شیدایی، اختلال دو قطبی و … استفاده می شود.

احتمالاً به دلیل شباهت یون لیتیوم به یون سدیم، جایگزین سدیم شده‌و در ایجاد پتانسیل عمل در سلول‌های عصبی اختلال ایجاد می‌کند، بر روی عملکرد واسطه‌های شیمیایی عصبی مثل نوراپی نفرین، سروتونین، دوپامین واستیل کولین و گیرنده‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

 لیتیوم کربنات

۰۱ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۲۷ موافقین ۰ مخالفین ۰

زوج درمانی

درمان فردی: در درمان فردی، طرفین ازدواج با درمانگرانی متفاوت مشورت می کنند که الزاماً با هم ارتباطی ندارند و حتی ممکن است یکدیگر را هم نشناسند.

هدف از این درمان، تقویت قابلیت های انطباقی هر یک از طرفین است.

گاه فقط یکی از طرفین درمان می شود، ولی ملاقات با درمانگر اغلب برای طرف دیگر نیز مقید است.

در این ملاقات ها طرف مقابل ممکن است اطلاعاتی درباره بیمار به درمانگر بدهد که در غیر این صورت ممکن بود نادیده گرفته شود؛ همچنین اضطراب آشکار یا پنهان او در نتیجه تغییر شود.

انواع زوج درمانی

همچنین اضطراب آشکار یا پنهان  او در نتیجه تغییر طرف مقابلش شناسایی می شود و کاری برایش انجام می شود؛ عقاید غیرمنطقی درباره اتفاقاتی که در حین درمان رخ می دهد، می تواند اصلاح شود؛ و اقدام های خودآگاه یا غیرخودآگاه وی برای خرابکاری در درمان بیمار می تواند اجرایی شود.

زوج درمانی فردی: در زوج درمانی فردی هر یک از طرفین ازدواج درمان می شود؛ و با یک درمانگر، یا به شکل هم کوشانه (Collaborative) یعنی هر کدام از طرفین با درمانگر متفاوتی ملاقات کند.

درمان مشترک: درمان مشترک رایج ترین شیوه زوج درمانی است که در آن یک یا دو درمانگر طرفین ازدواج را در جلساتی مشترک درمان می کنند.

اگر یا درمانگران (کوتراپیست ها) از دو جنس باشند، دیگر یکی از دو بیمار احساس نمی کند که گیر افتاده است و دو نفر از جنس مخالف به معارضه با او برخاسته اند.

 

۰۱ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۰۶ موافقین ۰ مخالفین ۰